BREV (oppd. 23.10.2016)

2016
Brev fra Ålen Fjellstyre - Fornyet søknad om endring av arealgrenser for fritidsbebyggelse. Brevet finner du her

2016 
Brev fra Ålen Sau og Geit og Ålen Beitelag, brevet finner du her.
Hessjøen hytteforening har mottatt brev fra Ålen Sau og Geit og Ålen Beitelag om sauegjerder ved hyttene. Vi gjør samtidig oppmerksom på Vedtektenes § 10 der det blant annet står:  "Eventuell skade på beitedyr som skyldes objekt/innretning i feltet er hytteeiers ansvar og Statskog uvedkommende. Gjenstander, materialer og innretninger som kan volde skade på beitedyr må sikres på forsvarlig måte. Eier av gjenstand i området bærer selv ansvaret for skade som beitedyr måtte øve på denne. (Kjøretøy m.v.)."
  •  Bufeloven av 9.juli 1926. (Skade på bufe).


2015
Brev til Ålen fjellstyre vedr do i Båtvika
Hessjøen hytteforening har tidligere fått tilbakemelding om at det ikke er midler til å sette opp en Gapahuk i Båtvika nå. Vi sendte derfor en henvendelse om det kan være mulig å få satt opp en do her siden det er mye trafikk her. Brevet finner du her.

Svar fra Ålen fjellstyre og utskrift fra møtebok finner du her.


Endring av reguleringsbetemmelser
Ålen Fjellstyre hadde innsigelser på at størrelsen på hyttene ved Hessjøen kunne økes. Begrunnelsen var at det ikke burde gjøres fordi grensene bør være lik ved Hessjøen og Øyungen. Nå har de 3 hytteforeningene ved Øyungen sendt inn tilsvarende søknad som vi i Hessjøen hytteforening sendte den 28. juni 2015. Brevet finner du her.2014
Endring av reguleringsbestemmelser når det gjelder størrelse på hytter.
Brev til Holtålen kommune med kopi til Statskog om reguleringsendring den 18.9.2014 finner du her. Svar fra Holtålen kommune fra 30.9.2014 finner du her. Møteboka til Ålen Fjellstyre av 9.10.2014 finner du her. Svar fra Statskog finner du her.

Gapahuk
Brev fra Ålen Fjellstyre av 3.10.2014 om gapahuk finner du her. Møtebok til Ålen fjellstyre av 8. september 2014 vedr behandlingen av gapahuk finner du he

2013
Gapahuk
Brev til Ålen Fjellstyre av 25.9.2013 vedr Gapahuk finner du her.

Snøscooterkjøring
Brev til Holtålen kommune vedr snøscooterkjøring finner du  her
På tross av purring har vi ikke mottatt svar på dette brevet til kommunen. Saken er behandlet i formannskapet den 9.1.2014 i sak 5/14. Referat fra formannskapet finner du her.

2012 
Vannforsyning
Brev til Statskog vedr. vannforsyning fra 17.2.2012 finner du her.

Dialog med Ålen fjellstyre om ulike saker
Spørsmålene fra Hessjøen hytteforening i brev av 29.11.2011 ble behandlet i møte i Ålen Fjellstyre den 5.3.2012. Utskrift av Møtebok finner du her. som sak 9/2012. 

2011
Vannkvalitet
Brev sendt til Statsskog den 29.11.2011 vedrørende kvalitet på vannet i etablerte vannposter finner du her.

Dialog med Ålen fjellstyre om ulike saker
Brev sendt til Ålen Fjellstyre den 29.11.2011 vedrørende garnkort, gapahuk i Båtvika, sanitære forhold på Annehaugen, merking av stier finner du her..