REGELVERK (oppd.18.09.2014)

SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER -økning av bruksareal.
Brev til Holtålen kommune og Statskog finner du her.


OTERKORT OG GARNKORT
Ålen fjellstyre selger et begrenset antall garnkort på Øyungen og Gaulhåen, samt et begrenset antall oterkort på Øyongen, Hessjøen og Stor Øvlingen til utenbygdsboende. Søknadsfrist: 1. mai. Etter denne dato er det "førstemann til mølla" på eventuelle ledige kort.Søknad sendes Fjellstyrekontoret, 7380 Ålen. Informasjon finner du her.


REGULERINGSPLAN finner du her.

Alle hytteeiere som er innenfor det regulerte hyttefeltet omfattes av reguleringsplan nr 33 fra Holtålen kommune. Kart tilhørende reguleringsplanen.
 

VEDTEKTER av 04.07.2012 finner du her.
Alle som er medlemmer av Hessjøen hytteforening omfattes av vedtektene.
 

TOMTEFESTELOV
Alle som har festet tomt av Statskog omfattes av Tomtefesteloven. Tomtefesteloven finner du her.
 

MOTORFERDSEL I UTMARK
Kriteriene for tildeling av tillatelse til å kjøre snøskuter for hyttefolk er at det som hovedregel bare gis en tillatelse til hver hytte. Korteste trase skal brukes. Kjøretraseene skal som hovedregel følge vanlige vegtraseer. Hvis søknaden gjelder vedkjøring skal vedblinken merkes på kartet på søknadsskjemaet. Kjøring etter 5. mai er ikke tillatt. Mer informasjon fra Holtålen kommune finner du her.
  

VEDBLINK

 

Hytteeierne har mulighet for å søke allmenningsstyret om vedblink. Søknadsfristen er normalt 1.april. Det er ikke noe som varmer så godt som fjellbjørk.

Søknad sendes: 

Hersjedal Statsallmenning,

v/Stig Morken, 7380 Ålen


stig.morken@gauldalen.no

   
 

RENOVASJON
Det er  FIAS som ivaretar renovasjonsordningen. Mer info fra FIAS inner du her.